Nieuws……

Begroting 2018 – 14 oktober 2018

In een krantenartikel in de Koerier over de begroting 2018 is de kop: We zijn er voor mensen die hulp nodig hebben”. De wethouder financiën geeft aan dat het College de bestaande voorzieningen wil stimuleren en waar mogelijk in stand houden. Er wordt ingezet op het vergroten van de eigen kracht en inzet van eigen netwerken. Verder wordt er nagegaan of er elders in de gemeente nog mogelijkheden zijn om de financiële tekorten weg te werken. Deze inzet van het College leidt er toe dat er in 2018 er een sluitende begroting is.

Dit lijkt een mooi resultaat, maar is dat nu wel zo?

Want er zijn nog steeds tekorten in het sociaal domein en is er een opgave om € 2.000.000 om te buigen. Er wordt zelfs voor 2018 een onttrekking uit de reserve van het sociaal domein gedaan van bijna anderhalf miljoen euro! Het College zet ook in op andere maatregelen om in de komende jaren de kosten beheersbaar te houden, zo wordt onder andere de OZB verhoogt. De voorgenomen maatregelen krijgen naar mening van de PvdA nog steeds geen concrete uitwerking en daardoor zijn er en  blijven er vraagtekens of de maatregelen het verwachte resultaat op gaan leveren.

De Partij van de Arbeid kan zich niet aan de indruk onttrekken dat “de boekhouding op orde brengen” nog steeds het  uitgangspunt is en de boventoon heeft gevoerd om begroting sluitend te maken. De PvdA had liever gezien dat het College concrete keuzen had gemaakt om de opgave in het sociale domein uit te voeren. Dit wordt nu vooruit geschoven naar een nieuwe raad en een nieuw College. Wat dat betreft gaat l de PvdA liever voor “oppakken, aanpakken en doorpakken”, nu en voor de komende jaren!

Stephan Reusken – fractievoorzitter PvdA Twenterand

1ste termijn PvdA begroting 2018