Nieuws……

begrotingsdebat Twenterand 7 november tot in de late uurtjes…..

In debat over de begroting 2018 die lang duurde heeft de PvdA twee moties ingediend die beide zijn aangenomen, De eerste motie die samen met de ChristenUnie is ingediend ging over het maken van een publieksversie van de begroting, De begroting is voor ons raadsleden al moeilijk leesbaar, laat staan voor de gemiddelde inwoner in Twenterand. Daarom is het van belang dat er een publieksversie van de begroting komt, waarin staat welke besluiten er genomen zijn en wat hiervan de gevolgen zijn voor inwoners in Twenterand,

De tweede motie ging over het versterken van ecologisch bermbeheer. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal insecten met 75% is afgenomen, Dit heeft gevolgen voor planten en bestuiving en dus ook voor de landbouw, De motie vergroot de mogelijkheden om bloemrijke bermen te ontwikkelen,

Verder is uitgebreid gesproken over het sociale domein en de tekorten, meer dan 2 miljoen. Voor de PvdA niet nieuw, maar voor een aantal andere partijen wel. Nu worden in een keer de alarmbellen gerinkeld. Daarbij wordt ook nog gesteld dat de tekorten eerst gevonden moeten worden binnen het sociale domein en op personeel binnen het ambtelijk apparaat, Wat betreft de PvdA zijn dat niet de oplossingen, Voor de PvdA ligt de oplossing in het versterken van het maatschappelijke organisaties die dicht bij de inwoners van Twenterand werken, die in de 1e lijn werken, Ondersteuning dicht bij huis en niet direct door verwijzen naar duurdere zorg. Daar moet de discussie over gaan, De PvdA zal zich blijven inzetten voor een sterk sociaal domein waar mensen die steun nodig hebben dit ook krijgen!

 

Begroting 2018 – 14 oktober 2018

In een krantenartikel in de Koerier over de begroting 2018 is de kop: We zijn er voor mensen die hulp nodig hebben”. De wethouder financiën geeft aan dat het College de bestaande voorzieningen wil stimuleren en waar mogelijk in stand houden. Er wordt ingezet op het vergroten van de eigen kracht en inzet van eigen netwerken. Verder wordt er nagegaan of er elders in de gemeente nog mogelijkheden zijn om de financiële tekorten weg te werken. Deze inzet van het College leidt er toe dat er in 2018 er een sluitende begroting is.

Dit lijkt een mooi resultaat, maar is dat nu wel zo?

Want er zijn nog steeds tekorten in het sociaal domein en is er een opgave om € 2.000.000 om te buigen. Er wordt zelfs voor 2018 een onttrekking uit de reserve van het sociaal domein gedaan van bijna anderhalf miljoen euro! Het College zet ook in op andere maatregelen om in de komende jaren de kosten beheersbaar te houden, zo wordt onder andere de OZB verhoogt. De voorgenomen maatregelen krijgen naar mening van de PvdA nog steeds geen concrete uitwerking en daardoor zijn er en  blijven er vraagtekens of de maatregelen het verwachte resultaat op gaan leveren.

De Partij van de Arbeid kan zich niet aan de indruk onttrekken dat “de boekhouding op orde brengen” nog steeds het  uitgangspunt is en de boventoon heeft gevoerd om begroting sluitend te maken. De PvdA had liever gezien dat het College concrete keuzen had gemaakt om de opgave in het sociale domein uit te voeren. Dit wordt nu vooruit geschoven naar een nieuwe raad en een nieuw College. Wat dat betreft gaat l de PvdA liever voor “oppakken, aanpakken en doorpakken”, nu en voor de komende jaren!

Stephan Reusken – fractievoorzitter PvdA Twenterand

1ste termijn PvdA begroting 2018