Nieuws…..

12 juli

De kadernota 2018

dinsdag hebben we in de raad met elkaar gesproken over de kadernota en de plannen voor 2018. De PvdA heeft in de kadernota een sterk pleidooi gehouden voor investeren in het sociaal domein en n iet alleen maar bezuinigingen. Daarnaast ook aan gegeven hoe belangrijk de Engbertsdijksvenen zijn en dat de gemeente hier meer aandacht voor moet hebben,

De PvdA heeft drie moties ingediend die alle drie zijn aangenomen:
– innovatiefonds binnen het sociale domein
voor maatschappelijke organisaties en initiatieven die bijdragen om de 1ste lijn binnen het sociale domein te versterken,
– investeringen voor alfabetisering
extra middelen om meer mensen te bereiken voor het leren lezen en schrijven, want er zijn nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven
– Engbertsdijksvenen en eco toerisme
het college is gevraagd om meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden van eco-toerisme in en om de Engbertsdijksvenen

Daarnaast heeft het college de PvdA toegezegd om actief inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het ontwikkelen van de Agenda voor Duurzaamheid in Twenterand.

Al met al een mooi en goed resultaat voor de PvdA in Twenterand want het gaat tenslotte om solidariteit en duurzaamheid!

 

1 juli

Het college heeft de kadernota vastgesteld en de PvdA vindt dat het college te weinig door pakt en investeert. Het lijkt erop als het college het laatste jaar rustig uit wil zitten. Het voordeeltje van het Rijk uit de mei circulaire wordt gepresenteerd als een eigen resultaat en daarmee kunnen de tekorten worden weggewerkt.

De PvdA vindt dat er nog grote opgave liggen vooral op het sociale domein. Er valt nog veel te doen om te zorgen dat niet alleen de kosten omlaag gaan, maar vooral dat we zorgen dat inwoners van Twenterand langer zelfstandig kunnen blijven wonen, kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en onderwijs kunnen volgen. Dit vraagt om investeren in het maatschappelijk middenveld en dit gebeurt het komende jaar te weinig. Want alleen door te investeren zal het naar de mening van de PvdA het lukken om de doelstelling van Meedoen naar Vermogen gerealiseerd worden

Wilt u de gehele inbreng van de PvdA lezen

Algemene Beschouwingen PvdA kadernota 2018

28 april 2018

ledenvergadering 10 mei 2018! start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018!

graag nodig ik u uit voor een ledenvergadering van de PvdA afdeling Twenterand

op 10 mei
om 19.30 uur
in Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 te Westerhaar.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen
1. Opening
2. Lijstverbinding
Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelt het bestuur voor om een lijstverbinding aan te gaan met Groen links.
3. Samenstelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing
–  Ter vergadering ligt een concept-profielschets voor een gemeenteraadslid en een lijsttrekker. Na bespreking wordt deze vastgesteld.
–  De periode en de wijze van aanmelding voor kandidatenlijst wordt vastgesteld.
–  Het bestuur stelt voor om een delegatie vanuit het bestuur de concept-kandidatenlijst samen te laten stellen en deze voor te leggen aan de ledenvergadering ter besluitvorming.
4. Vacature bestuur
De penningmeester heeft te kennen gegeven andere prioriteiten te moeten nemen waardoor de functie van penningmeester binnen het bestuur vacant is.
5. Verslag van de fractie
Stephan Reusken, ons raadslid voor de PvdA doet verslag over de actuele onderwerpen van de afgelopen periode.
6. Rondvraag en sluiting.
Na de bijeenkomst staat er een drankje klaar.
————————————————————————————————————————————–

21 maart 2017…..

Bijna een week na de verkiezingen de klap van de uitslag dreunt nog na……

Afgelopen vier jaar heeft de PvdA in regering gezeten en Nederland samen met de VVD door moeilijke jaren heen geloosd. Er zijn pijnlijke maatregelen genomen op allerlei terreinen met forse bezuinigingen in de zorg, het onderwijs en op andere terreinen.  Daarbij heeft de PvdA wel  steeds ook gehad voor de mensen die een zwakke positie in de samenleving. Kijk naar de inzet voor de opvang en integratie van vluchtelingen, de inzet voor mensen die in armoede leven en de inzet voor het milieu. Natuurlijk kon het beter en meer, maar toch….

Voor 4 jaar deelname aan het kabinet met de VVD is de PvdA afgestraft. Heel “links” heeft verloren. Daar waar de PvdA 29 zetels verloor, won Groen Links er 10 en verloor de SP er zelf nog 1.  Per saldo heeft links er dus 20 zetels minder. Zetels die naar de PVV, D’66 en het CDA zijn gegaan. Dit geeft te denken en vraagt om herbezinning op wat progressieve partijen te bieden hebben als het gaat om een perspectief naar toekomst waar het gaat om thema’s als het klimaat, werk en armoede. Dat perspectief is dat er een samenleving is waar eerlijk gedeeld, waar iedereen een kans heeft om mee te doen en we alles doen om de opwarming van de aarde te keren……..en niet een samenleving die grenzen sluit en in zichzelf keert.

Twenterand, zondag 5 februari 2017

PvdA wil dat extra middelen worden ingezet om alle kinderen mee te laten doen!

Staatssecretaris Klijnsma heeft voor 2017 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra kinderen die in armoede leven en dit dagelijks merken. Geen ontbijt, niet kunnen sporten, niet mee kunnen gaan met schooluitstapjes of naar een verjaardag toe kunnen gaan. Ouders hebben niet het geld om dit te kunnen betalen. De gemeente Twenterand heeft € 157.184 van Rijk ontvangen om dit wel mogelijk te maken. De PvdA Twenterand wil dat het College snel met plannen komt om het mogelijk te maken die in Twenterand in armoede leven weer mee kunnen doen, aan al die activiteiten waar hun vriendjes en vriendinnetjes wel aan mee kunnen doen!

—————————————————————————————————————————————

Twenterand, maandag 17 januari 2014

Jeugdzorg

PvdA-Twenterand wil één gemeentelijk jeugdzorgloket
De Partij van de Arbeid wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan. Dit staat in een actieplan van ruim honderd PvdA-lijsttrekkers, waarin zij aangeven hoe zij de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.

Sven Booij, lijsttrekker PvdA-Twenterand hierover: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in hun gemeente snel en eenvoudig om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Daarom wil ik in Twenterand één loket waar ouders terecht kunnen bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of schuldenproblematiek. Daarnaast kunnen ook familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.”

De PvdA wil daarnaast dat gemeenten zelf werk gaan maken van het zoeken naar pleeggezinnen. Zo kunnen de meest kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties. “De PvdA garandeert dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin in Twenterand krijgt de zorg en behandeling die nodig is,” aldus Sven Booij.

PvdA_Actieplan_De beste jeugdzorg

____________________

Twenterand, donderdag 12 maart 2014Zorg dichtbij

PvdA: geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren. Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd. Dit staat in het actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk vandaag samen met verschillende PvdA-lijsttrekkers presenteert.

Sven Booij lijsttrekker van de PvdA-Twenterand: “De kracht van goede zorg, dichtbij mensen zit vooral in het kleinschalige karakter. Daarom wil de PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. Daar weet men tenslotte het beste welke zorg nodig is. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen zelf en kleinschalige sociale wijkteams, en niet uitbesteden aan grote anonieme zorginstellingen.”

De PvdA wil de zeggenschap over zorg in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten zorgprofessionals weer zelf kunnen beslissen en niet gehinderd worden door onnodige beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. “Dat kan met de zorgvereniging. De oude kruisvereniging in een modern jasje. Mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners zijn samen eigenaar van zo’n zorgvereniging. Niet langer grote zorgmolochs, maar kleinschalige verenigingen met directe zeggenschap voor mensen zelf”, aldus Sven Booij.

De PvdA wil deze initiatieven stimuleren. Sven Booij hierover: “Als mensen op deze manier hun zorg willen regelen mogen ze niet worden weggedrukt door bestaande bureaucratie en onnodige inkooptoestanden. We willen hen zelf het recht te geven om dit te organiseren.”

“Het bruist in veel gemeenten van de nieuwe kleinschalige initiatieven: zorgverenigingen, nieuwe wooninitiatieven, dorpen die het verzorgingshuis ‘adopteren’, wijkteams die de versnipperde zorg oplossen, vrijwilligersinitiatieven. Zulke initiatieven moeten we steunen en mogelijk maken, omdat de zorg er gewoonweg beter van wordt. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen om wie het gaat.”

PvdA Actieplan Zorg kleinschalig en dichtbij

____________________

zondag 9 maartIMG_5131

PvdA-ontmoeting bij de stuw van Archem

Op een zonnige zondagochtend ontmoeten de PvdA afdelingen van Hardenberg,  Hellendoorn, Ommen en Twenterand elkaar bij de stuw van Archem (op de plek waar de vier gemeenten bijna aan elkaar grenzen).

Met een wandeling langs de Regge , onder leiding van Landschap Overijssel benadrukten de politici dat het belang van de natuur groot is en zich niet houdt aan gemeentegrenzen. De ontmoeting werd georganiseerd door Anneke Beukers, statenlid van de PvdA en de afdeling Twenterand. Met een groep van ongeveer 40 mensen een groot succes te noemen.

Sven Booij (lijsttrekker PvdA-Twenterand) over deze ontmoeting:

“Het is belangrijk dat de PvdA afdelingen elkaar ontmoeten. We delen onze inzet voor het behoud en beheer van het prachtige landschap, onder andere in dit gebied rondom De Regge.  We delen het koesteren van de groene ruimte in het buitengebied koesteren en het waardevolle werk van alle vrijwilligers, onder andere van Landschap Overijssel.

 Daarnaast staan we allemaal voor een gemeente waarin mensen naar elkaar om kijken en samen de problemen aanpakken. Een gemeente waar voor iedereen een betaalbare woning is. En we willen ons allemaal volop inzetten om meer werk naar deze regio te halen. Dat bindt ons als partijgenoten. Onderlinge samenwerking is van belang om meer te bereiken, bijvoorbeeld bij de provincie. Daarom zoeken we elkaar op en organiseren we dit soort prachtige wandelingen”

____________________

Twenterand, zaterdag 1 maart 2014

 PvdA presenteert plan voor meer banen en stages voor jongeren

De PvdA wil de jeugdwerkloosheid in Nederland aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren. De partij doet daarom voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren. Dat staat in een actieplan dat lijsttrekker Sven Booij, andere lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer hebben gepresenteerd.

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Lijsttrekker Sven Booij van PvdA-Twenterand  “De aanpak van jeugdwerkloosheid is topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.”

De PvdA wil dat iedere gemeente een banencoach krijgt die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Ook komt er geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Jongeren met een uitkering krijgen een ‘jongerenvoucher’, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Ook wil de PvdA dat iedere gemeente een stagefonds krijgt, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Op een participatietop kunnen per gemeente afspraken worden gemaakt met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen.

PvdA Actieplan Stages en banen voor jongeren

____________________

 

IMG_4869

Wandelen door het groene hart van Twenterand

Afgelopen zondag 23 februari liet de PvdA Twenterand zien dat ook ‘rood’ een groen hart heeft. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de lokale PvdA-fractie in samenwerking met de Statenfractie een wandeling door de Engbertsdijkvenen. Daarmee wilde de partij aandacht besteden aan dit unieke natuurgebied.

De dag begon om 11 uur met koffie in het Veenmuseum aan de Paterswal in Vriezenveen. Het museum gaat eigenlijk pas later in het seizoen open, maar gooit voor de bijeenkomst vandaag alvast een dagje haar deuren open. Gaande de koffie blijkt de opkomst opvallend hoog en de vrijwilligers van het museum lopen zich het vuur uit de sloffen om thee en koffie te regelen voor de ongeveer vijftig aanwezigen. Er zijn ouderen, jongeren en gezinnen met kinderen aanwezig. “Ik zou willen dat politieke bijeenkomsten altijd zo’n mooie opkomst hadden,” lacht Statenlid Anneke Beukers in haar introductie.

De hoge opkomst heeft vast ook iets te maken met het prachtige weer. De zon schittert in een wolkeloze hemel en het waait bijna niet, perfecte omstandigheden dus voor een mooie wandeling. De grote groep mensen maakt het noodzakelijk het programma iets aan te passen: in plaats van één groep gaan we in twee verschillende groepen op pad. De ene groep wordt geleid door Herman Stevens van de Vereniging voor Veldbiologie KNVV, de andere door natuurboer Jan Broenink.

Politiek is keuzes maken: lijsttrekker Sven Booij van de PvdA Twenterand gaat mee met de groep Stevens, die tevens de kinderen mee op sleeptouw neemt. Anneke Beukers vormt met zo’n twintig leden en hond Ramses de groep Broenink, die met gezwinde spoed het veen intrekt.

De Engbertsdijkvenen zijn een uniek overblijfsel van het enorme veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. Het natuurgebied is een ongeveer 1000 hectare grote aaneenschakeling van heide, veengebieden en vennen. Het is één van de weinige plekken in Nederland waar nog actief hoogveen te vinden is, en is mede daarom door Europa aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Jan Broenink kent het gebied op zijn duimpje en vertelt hoe hij samen met zijn collega’s van de Stichting Natuurboeren het boerenbedrijf verenigt met de natuur. Zo wijst hij bijvoorbeeld op bij de grond afgevreten restanten van boompjes: het werk van de ossen die op de venen grazen. ‘Plankgasboeren’, zoals Broenink zijn meer traditionele collega’s noemt, zouden maar weinig met de drassige veengrond kunnen beginnen, en als die kleine boompjes blijven staan verandert het veengebied in no time in bos.

De ossen zijn daarmee een uitkomst. Dat typeert de manier waarop de natuurboeren denken. “Natuur hoeft helemaal geen geld te kosten. Je moet dat onderhoud gewoon slimmer aanpakken,” vindt Broenink. Zijn runderen zijn een natuurlijke manier van gebiedsbeheer, en nog eens commercieel succesvol ook. De biologische boeren wonnen in oktober vorig jaar de verkiezing van het Lekkerste Rundvlees van Nederland. Duurzaam én lekker dus.

Terwijl de groep zich een weg baant over de soms zompige paden van de Engbertsdijkvenen filosofeert Broenink over de 1.6 miljard euro waarvoor Nederland jaarlijks rundvlees importeert. “Als we daar nou 25% van zouden kunnen pakken,” rekent de natuurboer hardop terwijl hij kundig de plassen ontwijkt, “dat is een opbrengst van 400 miljoen. Gewoon door op een fatsoenlijke manier onze Nederlandse natuur te onderhouden. Dat zou toch fantastisch zijn?”

En zo prakkiserend over de mogelijkheden van slim natuuronderhoud en ossen in het veen trekken we verder door de natuur, om uiteindelijk na anderhalf uur weer bij het Veenmuseum uit te komen. Daar staat een welverdiende kop koffie klaar en wachten we op de groep van Herman Stevens. Het was een stevige wandeling, en tegelijk een geslaagde en door en door inhoudelijke bijeenkomst met aandacht voor natuur en betaalbaar groen.

____________________

SAMSUNG

22 februari was de PvdA Twenterand in Westerhaar om daar samen met Manon Fokke meer dan 100 rode rozen uit te dele, dit met de oproep om op 19 maart te gaan stemmen! 

____________________

Twenterand, woensdag 19 februari 2014

‘Alle scholen gezond in 2015’

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

Dit staat in een actieplan dat lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag in Huizen presenteren. De partij wil daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen.

“Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten.  Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.”

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

zie hier het PvdA_Actieplan Gezonde Scholen

__________________________

 

 

_fotot aftrap verkiezingen (1)

Op zaterdag 8 februari is de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Twenterand begonnen met het plakken van verkiezingsposters door alle politieke partijen. Sven Booij, lijststrekker van de PvdA plakt de eerste posters van de PvdA Twenterand. 

_______________________________

Op zaterdag was de PvdA Twenterand in Vriezenveen in de buurt vAn de Engestraat en heeft daar met de verschillende bewoners gesproken over het wonen in de buurt en de verkeersveiligheid.

BEZOEK VAN PVDA-TWENTERAND AAN VRIEZENVEEN

BEZOEK VAN PVDA-TWENTERAND AAN WESTERHAAR

BEZOEK VAN PVDA-TWENTERAND AAN VROOMSHOOP

________________________________

VASTSTELLING KANDIDATENLIJST PVDA-TWENTERAND

TWENTERAND – Sven Booij unaniem gekozen als lijsttrekker PvdA-Twenterand
Op maandag 4 november heeft de ledenvergadering van de PvdA-Twenterand de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De ledenvergadering schaarde zich unaniem achter de kandidatuur van Sven Booij als lijsttrekker voor de PvdA. Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-gedeputeerde Jan Kristen had dit geadviseerd aan de leden.

De ledenvergadering zorgde er wel voor dat huidig raadslid Hans Zebel op plaats 2 van de kandidatenlijst terecht kwam, waar de commissie plaats 4 had geadviseerd. Door de verschuiving kwamen op de 3de plaats Margreeth Spang terecht en op de 4de plaats Stephan Reusken. De rest van de lijst werd unaniem overgenomen. Op de vergadering werd nog wel aan de kandidatenlijst Meindert van Genne uit Den Ham toegevoegd.
De lijst voor de komende verkiezingen van de PvdA Twenterand ziet er dus als volgt uit:
1. Sven Booij (Vriezenveen)
2. Hans Zebel (Geerdijk)
3. Margreeth Spang (Vroomshoop)
4. Stephan Reusken (Westerhaar)
5. George Langendonk (Westerhaar)
6. Bjorn Hanssen (Vroomshoop)
7. Harry Rond (Vriezenveen)
8. Sandra Berenst (Westerhaar)
9. Ramon Talen (Vroomshoop)
10. Merlijn Zebel (Geerdijk)
11. Jehannes Brouwer (Vroomshoop)
12. Meindert van Genne (Den Ham)
13. Anneke Beukers (Westerhaar)
Al eerder had Hidde Visser, huidige wethouder voor de PvdA-Twenterand, aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de kandidatenlijst. Hij heeft vele jaren voor de PvdA-Twenterand verschillende functies vervuld en had aangegeven na deze periode te willen stoppen.
Lijsttrekker Sven Booij sprak uit dat hij de ambitie heeft om als PvdA met vier raadszetels in de nieuwe raad vertegenwoordigd te zijn. Dat zou 1 zetel meer zijn dan de uitslag van de vorige raadsverkiezingen. “We moeten hiervoor steun vinden bij de inwoners voor de belangrijke onderwerpen, zoals zorg voor jong en oud, werk, laaggeletterdheid, ondersteuning van minima”, aldus de kersverse lijsttrekker. “Onderwerpen die passen bij de PvdA, die belangrijk zijn voor de inwoners en dus in het beleid van de gemeente de volle aandacht verdienen. Ook de thema’s die nu al door de fractie breed worden uitgedragen, bijvoorbeeld bij de komende begrotingsbehandeling”.
(de algemene beschouwingen van de fractie zijn als bijlage bijgevoegd en tevens te vinden op de site www.twenterand.pvda.nl)
(op de foto: de eerste zes kandidaten van de PvdA-Twenterand: v.l.n.r.: Bjorn Hanssen, George Langendonk, Stephan Reusken, Sven Booij, Hans Zebel en Margreeth Spang)