Waar staat de PvdA voor?

 

De “speerpunten” van de PvdA Twenterand

Investeren in mensen:

 • iedereen krijgt de kans om mee te doen
 • begeleiding van mensen bij het zoeken en behouden van werk
 • extra aanpak laaggeletterdheid

Zorg en ondersteuning dichtbij:

 •  zorg en ondersteuning voor degene die dat nodig hebben
 •  versterking zelfredzaamheid en inzet van mensen naar hun mogelijkheden

Jeugd en jongeren: de toekomst:

 • aantrekkelijkheid van gemeente vergroten om jeugd te behouden
 • preventie en vroegtijdige signalering van problemen

Werk maken van werk:

 •  opstellen van een actieplan werk
 •  organiseren van stageplekken en werkervaringsplaatsen
 •  extra aandacht voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Zuinig op onze omgeving:

 •  we beschermen onze natuurgebieden
 •  we investeren extra in duurzaamheid en gescheiden afvalinzameling
 •  we zijn en blijven tegen de komst van varkensflats

Leefbaarheid in onze dorpen:

 • prettig woon- en leefomgeving voor iedereen
 • samen met de bewoners werken aan leefbaarheid
 • geld reserveren voor een dorpsvernieuwingsfonds

Lokale economie stimuleren:

 •  nauwe samenwerking met bedrijven om economische kansen te benutten
 •  winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn
 •  vrij toegankelijk internet in alle winkelcentra, gemeentelijke gebouwen en instellingen

Solidair met onze minima:

 •  PvdA blijft strijden voor een sterk armoedebeleid gericht op participatie
 •  extra ondersteuning voor gezinnen met kinderen
 •  preventie en snelle aanpak van schulden, ook voor ZZP-ers

Meedoen via sport en cultuur:

 •  meedoen aan sport moet voor iedereen mogelijk zijn
 • zwemabonnement van €15 voor de jeugd in de vakanties
 • zelfwerkzaamheid en privatisering stimuleren

Voorbereiden op de toekomst:

 • samenwerking met buurgemeenten en maatschappelijke organisaties
 • solide begrotingsbeleid met sluitende begroting
 • uitgaven van gemeente moeten een aantoonbaar effect hebben

Zie ook onze verkiezingsfolder (pdf)

Verkiezingsprogramma PvdA

Meer weten of contact”?

Stephan Reusken raadslid PvdA Twenterand: stephanpvda@outlook.com