Waar staan de PvdA en GroenLinks voor?

STEM VOOR VERANDERING!

PvdA en GroenLinks gaan voor een sociaal Twenterand, een duurzaam Twenterand. Waar meedoen centraal staat en waar solidariteit het uitgangspunt is!

In Twenterand:

  • Doet iedereen mee!
  • Krijgen inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, hulp!
  • Levert iedereen naar vermogen een bijdrage aan een schone en veilige gemeente!

Voor een Twenterand:

1. Waar het in iedere kern prettig en veilig wonen is.
2. Waar ieders stemt telt en gehoord wordt.
3. Waar ruimte is voor iedere inwoner om mee te doen en waar aandacht is voor degene die ondersteuning nodig hebben
voor diegenen die ondersteuning nodig hebben.
4. Waar mensen zorg hebben voor elkaar.
5. Waar inwoners betrokken zijn en invloed hebben.
6. Waar natuur, milieu en economie in evenwicht zijn tegen aanvaardbare kosten

Onze belangrijkste beloftes voor de komende vier jaar:

Sociaal
1. Werk:
* Passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een normaal salaris.
2. Bestaanszekerheid:
* Werk of werkloos, iedereen heeft recht op bestaanszekerheid, inkomensondersteuning is nodig om mee te doen.
* Armoede onder kinderen wordt aangepakt om deelname aan onderwijs, sport en cultuur mogelijk te maken.
3. Wonen:
* De woningen in de gemeente Twenterand zijn duurzaam en energie neutraal.

Duurzaam
4. Leefbaarheid:
* Aanbod van cultuur in alle kernen, vaak mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers, wordt ondersteund en
gestimuleerd.
5. Bereikbaarheid:
* Ruimte voor fietsers en het doortrekken van de F35 naar Hardenberg.
6. Natuur:
* Ecologisch groenbeheer om biodiversiteit te stimuleren.
* Geen megastallen in Twenterand.
* In Twenterand wordt niet geboord naar schaliegas.

Meedoen
7. Onderwijs:
* Leren lezen en schrijven voor jong en oud, voor- en vroegschoolse educatie en alfabetisering worden ondersteund.
8. Inclusieve samenleving/meedoen:
* Professionele zorg waar het nodig is en ondersteuning van de omgeving, familie en kennissen waar dat kan.
9. Burgerparticipatie:
* Inwoners in Twenterand worden betrokken bij de inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving.
10. Dienstverlening:
* De dienstverlening vanuit de gemeente is gericht op de vraag van de inwoners.

Zie ook ons verkiezingsprogramma:

Stem voor verandering! heldere taal

verkiezingsprogramma pvda groenlinks 2018-2022

Stephan Reusken raadslid PvdA Twenterand en lijsttrekken voor PvdA – GroenLinks Twenterand

contactgegevens: tephanpvda@outlook.com