Waar gaat het de Partij van de Arbeid in de kern om?

“Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Deze idealen geven richting aan de werkelijkheid van bestaan van alle dag. Het gaat op het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, een bestaan dat meedoen in de samenleving mogelijk maakt en ondersteuning en hulp voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.”

Lokaal wil de Partij van de Arbeid dit bereiken door te werken aan de volgende thema’s”:

Werk en economie

Werk is belangrijk voor iedereen het biedt de kans om echt mee te doen. Daarom moeten er zoveel mogelijk mensen aan het werk, juist in deze tijd. De Partij van de Arbeid wil werk voor iedereen en wil zich specifiek inzetten voor jongeren en mensen die een arbeidsbeperking hebben.

De mensen die niet aan het werk kunnen krijgen ondersteuning, want het is onacceptabel dat er nog steeds in Nederland 300.000 kinderen in armoede opgroeien De Partij van de Arbeid wil dat er vangnet is voor iedereen die steun nodig heeft..

Zorgen voor meedoen

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De Partij van de Arbeid wil er voor zorgen dat ondanks de bezuinigingen en steeds grotere vraag en behoefte aan zorgondersteuning en hulp is en blijft voor de mensen die dat nodig hebben. Daarbij vindt de Partij van de Arbeid het belang dat de zorg dichtbij huis georganiseerd wordt met respect voor de hulpvrager.

Onderwijs, jeugd en zorg

Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil op lokaal niveau in de gemeente goed onderwijs en een veilige leefomgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en een toekomst hebben.

Wonen en leefbaarheid

De Partij van de Arbeid wil een leefbare woonomgeving in de stad en het platteland, in de wijk en in de dorpen. Dit betekent dat de Partij van de Arbeid zich wil inzetten voor voldoende sociale woningen, waarin woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft en waarbij ondersteuning op een rechtvaardige manier plaats vindt.

De Partij van de Arbeid zet in op leefbaarheid en veiligheid in de steden en dorpen. Het werken aan sociale cohesie is voor de Partij van de Arbeid van belang om te zorgen voor leefomgeving waar iedereen zich bij betrokken voelt.

Sport en cultuur

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie en zijn het cement van de samenleving. De Partij van de Arbeid wil sport blijven stimuleren en gebruiken voor maatschappelijke participatie.

Cultuur is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling voor jong en oud en er zijn veel culturele instellingen die actief zijn. Deze voorzieningen staan onder druk door bezuinigingen. De Partij van de Arbeid wil zich blijven inzetten voor de toegankelijkheid van cultuur in het bijzonder voor kinderen en  jongeren.

Natuur, milieu, landschap en verkeer

De Partij van de Arbeid vindt natuur en milieu van groot belang en wil werken aan een duurzame economie. De Partij van de Arbeid wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Ook op lokaal niveau wil de Partij van de Arbeid hier aan werken en kijken naar verschillende vormen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld windmolens.

De Partij van de Arbeid vindt het van belang dat het openbaar vervoer toegankelijk blijft en dat reizigers betrokken zijn bij het inrichten van buslijnen. Dorpskernen en openbare voorzieningen zoals zorgcentra en ziekenhuizen moeten met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

De financien van de gemeente

De financiële mogelijkheden van de gemeente Twenterand worden steeds kleiner. De financieel en economische crisis hebben  hebben de afgelopen jaren tot gevolg gehad dat gemeenten steeds minder geldt te besteden hadden.. Ondanks dat het beter gaat moet er nog steeds scherpe keuzen gemaakt worden. Voor de PvdA Twenterand betekent dit dat solidariteit voorop staat en dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Want ook de mensen met een uitkering en een laag inkomen moeten de kans krijgen om weer volop mee te doen!